เกี่ยวกับเรา

บริษัท บีเอ็นทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 บริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ภายใต้เครื่องหมายการค้า บีเอ็นทรี พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวแทนจำหน่ายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องชัดเจน จุดหมายของการก่อตั้งบริษัทฯมีดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นำในธุรกิจ “ Health and Wellness ” ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ มาตรฐานสากล ภายใต้แนวคิด “ มุ่งมั่นคัดสรรผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศ เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ทรงคุณค่า ” เพื่อขยายธุรกิจไปภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย และมุ่งสู่การก้าวสู่ตลาดภูมิภาคเอเชีย ในปี 2565

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตหรือนำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและทันสมัย
เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยหลากหลายผลิตภัณฑ์ด้วยราคายุติธรรม

2. พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “ Good Health and Wellness “ by “ Health solution for everyone ”

3. บริหารงานด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานสากล เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน

4.พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพ เพื่อบริการที่ดีเลิศและให้สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้นให้กับบริษัท

5.ขยายฐานการตลาดและธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับ “ Health and Wellness ” เพื่อเป็นการส่งเสริมสมดุลชีวิตให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง และคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการเพิ่มฐานรายได้และกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ